logo gs

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

REGULAMIN PROGRAMU „NAGRADZAMY ZAKUPY”

§1
Wprowadzenie

1.Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego „Nagradzamy

Zakupy” (zwanego dalej Programem) oraz warunki uczestnictwa w nim, które Uczestnik akceptuje

poprzez uzycie znaczków otrzymywanych za zakupy (zwanych dalej Znaczki).


§2

Program Lojalnosciowy „Nagradzamy Zakupy”

1.Organizatorem i zarządcą Programu jest Gminna Spółdzielnia „Sapomopoc Chłopska”

Strzyżów z siedzibą w Strzyżowie 38­100, ul. Rynek 3. Informacje o sklepach, które biorą

udział w Programie (zwanych dalej Sieć Sklepów) dostepne są na www.gsstrzyzow.pl

oraz w katalogu produktów programu lojalnościowego.

2.Celem programu jest nagradzanie klientów za zakupy w sklepach Partnerskich.

3.Program trwa od 1.07.2013 do momentu zakończenia go przez Organizatora o czym Organizator

poinformuje za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz sklepów biorących udział

w programie co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem programu.

§3

Postanowienia ogólne

1.Przystąpienie do programu jest dobrowolne.

2.W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna , posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych.

3.Klient z chwilą otrzymania Znaczków staje się Uczestnikiem Programu.

4.Znaczkami może posługiwać się każdy Uczestnik Programu lub osoba przez niego upoważniona.

Domniemywa się, że osoba okazująca Znaczki jest Uczestnikiem Programu lub została przez niego

upoważniona.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub zniszczenie Znaczków.

6. Organizator nie wydaje duplikatu Znaczka.

§4

Zbieranie Znaczków

1.Zakupy we wszystkich sklepach biorących udział w programie premiowane są Znaczkami.

2.Znaczki mają formę papierową.

3.Uczestnik programu wydając na zakupy w sklepach Partnerskich kwotę podaną na plakatach

umieszczonych w sklepach partnerskich, otrzymuje jeden Znaczek.Za wydanie wielokrotności tej

kwoty Uczestnik Programu otrzymuje adekwatną wielokrotnośc ilości Znaczków.

4.Z wartości podlegającej naliczaniu punktów wyłączone są papierosy, wyroby tytoniowe, alkohol,

doładowania sieci komórkowych, płatności za rachunki oraz kupony gier losowych.

5.Znaczki wydawane są w kasach sklepów Partnerskich, bezposrednio po dokonaniu zakupów,

a przed odejściem od kasy.

6.Późniejsze wydanie Znaczków na podstawie paragonów nie będzie możliwe.

7.Gromadzenie Znaczków ułatwia specjalnie przygotowana książeczka, dostępna w kasach

sklepów Partnerskich. Znaczki mogą być gromadzone w dowolnej ilości książeczek.

§5

Wymiana Znaczków na nagrody

1. Po zebraniu odpowiedzniej liczby Znaczków można je wymienić na nagrody, czyli na

produkty z katalogu, który jest dostepny w wersji papierowej w sklepach Partnerskich.

2. W katalogu przedstawiona jest wartość zanaczkowa każdego produktu.

3. Uczestnik programu, gdy zgromadzi odpowiednią ilość Znaczków, w celu zamówienia nagrody

czytelnie wypełnia zgłoszenie danej liczby zebranych Znaczków na nagrodę. Formularz zgłoszenia

jest dostępny w książeczce do zbierania znaczków.Do zgłoszenia dołącza się książeczkę wraz ze

wszystkimi zebranymi znaczkami, które należy do książeczki wkleić. Znaczki te nie podlegają

zwrotowi.

4. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacje prze Uczestnika ze złożonego wcześniej zamówienia na

realizację nagród nie są możliwe.

5. Realizacja nagrody odbywa się niezwłocznie w miare mozliwości, jednak nie później niż w

ciagu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, jeżeli nie zostanie podany inny termin realizacji.

6. Nagroda będzie do odbioru w sklepie, w którym Uczestnik przekazał formularz realizacji

zamówienia prezentu. Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie o czekajacej na odbiór

nagrodzie.

7. W przypadku braku dostepności określonego produktu z przyczyn niezależnych od

Organizatora, zostanie zaoferowany klientowi inny produkt o takim samym przeznaczeniu i tych

samych bądź wyższych parametrach.

8. Proces reklamacyjny produktów posiadających kartę gwarancyjną producenta odbywa się za

pośrednictwem sklepów w których realizowana była nagroda. Zgromadzone Znaczki mogą zostać

wymienione wyłącznie na nagrody zamieszczone w katalogu nagród.

9. Znaczki nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

10. W razie jakichkolwiek watpliwości co do autentyczności znaczków, Organizator ma prawo

wstrzymać realizację do czasu wyjaśnienia.

11. Zestaw nagród może ulec zmianom.

12. Punkty zebrane przez Uczestnika i niewymienione w trakcie trwania Programu – tracą

ważność.

§6

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym

czasie.

2. Regulamin dostepny jest w sklepach Partnerskich.

3. W przypadku konfliktów mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego.

 

Zobacz również

– WARTOŚĆ ZNACZKA

– ANEKS